Sextus Iulius Frontinus

· Stratégémata · De aquaeductu urbis Romae

Sextus Iulius Frontinus se narodil asi v roce 40 po Kr. a zemřel v roce 103 nebo 104. Během svého života se vypracoval na velmi významného muže. Byl vojenským velitelem, městským praetorem, třikrát konzulem (v letech 72 nebo 73, 98 a 100), v letech 73 (nebo 74) - 77 byl správcem Británie, v roce 86 měl jako prokonzul na starosti provincii Asia. V roce 97 ho Nerva učinil správcem vodovodů.

Tento velice aktivní muž se samozřejmě věnoval také literatuře, především odborné, ale i vojenské. Napsal pojednání o zeměměřičství (De arte mensura), které je zachováno ve výtazích, dále dnes zcela ztracené dílo De re miliari (O vojenství) a hlavně zachované spisy Stratégémata (Válečné lsti) a De aquaeductu urbis Romae (O vodovodech města Říma).

První dílo, Stratégémata, je souhrn příkladů různých vojenských lstí. Mělo sloužit zaneprázdněnému vojevůdci jako místo rychlé inspirace. Spis je rozdělen na čtyři knihy, v první se pojednává o tom, co se má udělat před bitvou, ve druhé o tom, co se má dělat v bitvě samé a po ní, ve třetí jsou příklady spojené s obléháním měst a ve čtvrté návody, jak by se měl vojevůdce chovat. Tato čtvrtá kniha ale pravděpodobně není Frontinova, ale byla připojena k jeho dílu někdy později.

Druhé dílo, O vodovodech města Říma, je pro nás dnes velice zajímavé. Vzniklo v souvislosti s Frontinovým úřadem správce vodovodů (Curator aquarum) a mělo sloužit metodickému Frontinovi i jeho nástupcům jako pomůcka. Frontinus sepsal nejprve ve stručnosti historii všech devíti vodovodů, které v jeho době do Říma přicházely, a poté hlavně technické údaje o nich i obecně terminologii spojenou s vodohospodářstvím. Ve druhé knize pak píse víceméně o administrativních záležitostech, o rozdělování vody po městě, o úřadech a institucích s tím spojených atd. Připojil rovněž legislativu týkající se vodovodů.

Podobnost tohoto článku a článku "Sextus Iulius Frontinus" na cs.wikipedia.org není náhodná

Překlad Stratégemat

Překlad De aquaeductu urbis Romae

Latinský text (www.thelatinlibrary.com)